قابل پاسخگویی
عمومی

سلام آقای دکتر
من و خانوادم از محصولات Q10 با برند B&V که تولید ایتالیا و بلاروسه و کمپانی پنبه ریز PANBERES.IR ارائه میکنه استفاده میکنیم.
آیا این محصولات مورد تایید شما هم هستند. ؟
بخاطر این ۳ ویژگی مهمش مصرف میکنیم : ۱۰۰% ارگانیک- ۹۰% Q10 – با فناوری نانوسامی
با تشکر

 1. ناشناس February 10, 2015
  سلام خانم دکتر ژل لاغری b&v چه مدت باید استفاده کرد؟؟؟؟؟؟
 2. ناشناس February 23, 2019
 3. ناشناس February 23, 2019
 4. ناشناس February 24, 2019
 5. ناشناس February 25, 2019
 6. ناشناس February 26, 2019
 7. ناشناس February 26, 2019
 8. ناشناس February 27, 2019
 9. ناشناس February 28, 2019
 10. ناشناس February 28, 2019
 11. ناشناس March 1, 2019
 12. ناشناس March 3, 2019
 13. ناشناس March 3, 2019
 14. ناشناس March 4, 2019
 15. ناشناس March 4, 2019
 16. ناشناس March 5, 2019
 17. ناشناس March 5, 2019
 18. ناشناس March 5, 2019
 19. ناشناس March 8, 2019
 20. ناشناس March 12, 2019
 21. ناشناس March 12, 2019
 22. ناشناس March 12, 2019
 23. ناشناس March 13, 2019
 24. ناشناس March 13, 2019
 25. ناشناس March 13, 2019
 26. ناشناس March 14, 2019
 27. ناشناس March 15, 2019
 28. ناشناس March 15, 2019
 29. ناشناس March 17, 2019
 30. ناشناس March 17, 2019
 31. ناشناس March 17, 2019
 32. ناشناس March 18, 2019
 33. ناشناس March 18, 2019
 34. ناشناس March 18, 2019
 35. ناشناس March 18, 2019
 36. ناشناس March 18, 2019
 37. ناشناس March 19, 2019
 38. ناشناس March 19, 2019
 39. ناشناس March 20, 2019
 40. ناشناس March 22, 2019
 41. ناشناس March 23, 2019
 42. ناشناس March 24, 2019
 43. ناشناس March 25, 2019
 44. ناشناس March 25, 2019
 45. ناشناس March 26, 2019
 46. ناشناس March 26, 2019
 47. ناشناس March 27, 2019
 48. ناشناس March 27, 2019
 49. ناشناس March 30, 2019
 50. ناشناس April 1, 2019
 51. ناشناس April 1, 2019
 52. ناشناس April 3, 2019
 53. ناشناس April 3, 2019
 54. ناشناس April 4, 2019
 55. ناشناس April 5, 2019
 56. ناشناس April 5, 2019
 57. ناشناس April 6, 2019
 58. ناشناس April 7, 2019
 59. ناشناس April 8, 2019
 60. ناشناس April 9, 2019
 61. ناشناس April 9, 2019
 62. ناشناس April 10, 2019
 63. ناشناس April 11, 2019
 64. ناشناس April 11, 2019
 65. ناشناس April 12, 2019
 66. ناشناس April 13, 2019
 67. ناشناس April 13, 2019
 68. ناشناس April 13, 2019
 69. ناشناس April 14, 2019
 70. ناشناس April 14, 2019
 71. ناشناس April 15, 2019
 72. ناشناس April 16, 2019
 73. ناشناس April 17, 2019
 74. ناشناس April 17, 2019
 75. ناشناس April 18, 2019
 76. ناشناس April 18, 2019
 77. ناشناس April 19, 2019
 78. ناشناس April 20, 2019
 79. ناشناس April 20, 2019
 80. ناشناس April 21, 2019
 81. ناشناس April 22, 2019
 82. ناشناس April 22, 2019
 83. ناشناس April 23, 2019
 84. ناشناس April 24, 2019
 85. ناشناس April 24, 2019
 86. ناشناس April 25, 2019
 87. ناشناس April 26, 2019
 88. ناشناس April 26, 2019
 89. ناشناس April 27, 2019
 90. ناشناس April 27, 2019
 91. ناشناس April 29, 2019
 92. ناشناس April 29, 2019
 93. ناشناس April 29, 2019
 94. ناشناس April 30, 2019
 95. ناشناس May 1, 2019
 96. ناشناس May 1, 2019
 97. ناشناس May 2, 2019
 98. ناشناس May 3, 2019
 99. ناشناس May 3, 2019
 100. ناشناس May 3, 2019
 101. ناشناس May 4, 2019
 102. ناشناس May 5, 2019
 103. ناشناس May 5, 2019
 104. ناشناس May 5, 2019
 105. ناشناس May 7, 2019
 106. ناشناس May 7, 2019
 107. ناشناس May 8, 2019
 108. ناشناس May 8, 2019
 109. ناشناس May 9, 2019
 110. ناشناس May 9, 2019
 111. ناشناس May 9, 2019
 112. ناشناس May 12, 2019
 113. ناشناس May 13, 2019
 114. ناشناس May 14, 2019
 115. ناشناس May 14, 2019
 116. ناشناس May 16, 2019
 117. ناشناس May 16, 2019
 118. ناشناس May 17, 2019
 119. ناشناس May 18, 2019
 120. ناشناس May 18, 2019
 121. ناشناس May 19, 2019
 122. ناشناس May 19, 2019
 123. ناشناس May 20, 2019
 124. ناشناس May 21, 2019
 125. ناشناس May 21, 2019
 126. ناشناس May 21, 2019
 127. ناشناس May 22, 2019
 128. ناشناس May 22, 2019
 129. ناشناس May 24, 2019
 130. ناشناس May 25, 2019
 131. ناشناس May 25, 2019
 132. ناشناس May 27, 2019
 133. ناشناس May 27, 2019
 134. ناشناس May 27, 2019
 135. ناشناس May 27, 2019
 136. ناشناس May 29, 2019
 137. ناشناس May 29, 2019
 138. ناشناس May 30, 2019
 139. ناشناس May 30, 2019
 140. ناشناس May 31, 2019
 141. ناشناس May 31, 2019
 142. ناشناس June 1, 2019
 143. ناشناس June 1, 2019
 144. ناشناس June 2, 2019
 145. ناشناس June 3, 2019
 146. ناشناس June 4, 2019
 147. ناشناس June 4, 2019
 148. ناشناس June 5, 2019
 149. ناشناس June 5, 2019
 150. ناشناس June 6, 2019
 151. ناشناس June 8, 2019
 152. ناشناس June 8, 2019
 153. ناشناس June 8, 2019
 154. ناشناس June 9, 2019
 155. ناشناس June 11, 2019
 156. ناشناس June 11, 2019
 157. ناشناس June 12, 2019
 158. ناشناس June 12, 2019
 159. ناشناس June 12, 2019
 160. ناشناس June 12, 2019
 161. ناشناس June 13, 2019
 162. ناشناس June 13, 2019
 163. ناشناس June 16, 2019
 164. ناشناس June 18, 2019
 165. ناشناس June 19, 2019
 166. ناشناس June 19, 2019
 167. ناشناس June 20, 2019
 168. ناشناس June 20, 2019
 169. ناشناس June 22, 2019
 170. ناشناس June 22, 2019
 171. ناشناس June 22, 2019
 172. ناشناس June 23, 2019
 173. ناشناس June 23, 2019
 174. ناشناس June 23, 2019
 175. ناشناس June 23, 2019
 176. ناشناس June 23, 2019
 177. ناشناس June 23, 2019
 178. ناشناس June 25, 2019
 179. ناشناس June 27, 2019
 180. ناشناس June 27, 2019
 181. ناشناس June 27, 2019
 182. ناشناس June 28, 2019
 183. ناشناس June 28, 2019
 184. ناشناس June 28, 2019
 185. ناشناس June 29, 2019
 186. ناشناس June 29, 2019
 187. ناشناس June 29, 2019
 188. ناشناس July 1, 2019
 189. ناشناس July 1, 2019
 190. ناشناس July 1, 2019
 191. ناشناس July 1, 2019
 192. ناشناس July 1, 2019
 193. ناشناس July 1, 2019
 194. ناشناس July 1, 2019
 195. ناشناس July 3, 2019
 196. ناشناس July 4, 2019
 197. ناشناس July 5, 2019
 198. ناشناس July 5, 2019
 199. ناشناس July 6, 2019
 200. ناشناس July 6, 2019
 201. ناشناس July 7, 2019
 202. ناشناس July 8, 2019
 203. ناشناس July 8, 2019
 204. ناشناس July 8, 2019
 205. ناشناس July 10, 2019
 206. ناشناس July 10, 2019
 207. ناشناس July 11, 2019
 208. ناشناس July 11, 2019
 209. ناشناس July 11, 2019
 210. ناشناس July 11, 2019
 211. ناشناس July 12, 2019
 212. ناشناس July 12, 2019
 213. ناشناس July 13, 2019
 214. ناشناس July 13, 2019
 215. ناشناس July 15, 2019
 216. ناشناس July 16, 2019
 217. ناشناس July 17, 2019
 218. ناشناس 7 روز قبل
 219. ناشناس 7 روز قبل
 220. ناشناس 6 روز قبل
 221. ناشناس 6 روز قبل
 222. ناشناس 6 روز قبل
 223. ناشناس 5 روز قبل
 224. ناشناس 5 روز قبل
 225. ناشناس 4 روز قبل
 226. ناشناس 4 روز قبل
 227. ناشناس 4 روز قبل
 228. ناشناس 4 روز قبل
 229. ناشناس 3 روز قبل
 230. ناشناس 2 روز قبل
 231. ناشناس 2 روز قبل
 232. ناشناس 21 ساعت قبل

1 پاسخ

خانم دکتر نه آقا…بله خوب هستند بستگی داره به پوست هر کس سازگاری داشته باشه یا نه

#1
 1. ناشناس April 28, 2015
  سلام وقتتون بخیر خانوم دکتر پوست صورتم میشه گفت فوق العاده چرب هستش به حدی که یک ساعت بعد از استحمام صورتم کاملا چرب هستش . یکی از دوستانم محصولات B&V رو بهم معرفی کرده . لوسیون تنظیم چربی پوست . میخواستم راهنماییم کنید . ممنون

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید