مطالعات کلینیکی مختلفی نشان داده اند که استفاده از PRP در طاسي سر مي تواند موجب رویش مجدد و طبیعی مو در مناطق طاس پوست سر شود. ولی لازم است ضمن تزریق PRP در فواصل چهارماهه، در فاصله بین درمانها نیز PRP بصورت میکرو needling استفاده شود.

تحریک و تقویت مو

استفاده از PRP در شرایط طبیعی و ریزش مو، می تواند موجب تحريك رشد مجدد موهاي ريخته شده، تقويت شكل و قوام و کیفیت فوليكول هاي موجود، طولانی کردن دوره آناژن و افزايش عمر مو هاي موجود می شود