قسمت های مختلف لب  که درهنگام تزریق باید در نظر گرفته شود

تزریق لب صرفا با اضافه کردن حجم لب انجام نمیشود

در هر تزریق باید نکاتی را مد نظر داشت تا نتیجه رضایت بخش باشد

مناطقی که باید تزریق شود در شکل نمایش داده شده است

۱٫ گوشه های خارجی لب

۲٫ خط دور لب

۳٫ درست کردن زوایای وسط لب بالا

۴٫ فیلتروم یا دو خط برجسته ای که بین لب و بینی قرار گرفته و همانطور که در شکل دوم نشان داده شده تزریق میشود و تزریق آن در افرادی که این برجستگی را ندارند ظاهر جوانتر و زیباتری ایجاد می کند

۵٫ بافت داخل لب

۶٫ قرینگی و برجستگی لب پایین

۷٫ برگرداندن وسط لب پایین که نمای بسیار زیبایی به لب می دهد